Произвеждани продукти

ПРОИЗВЕЖДАНИ ПРОДУКТИ

            Всички компоненти се дозират автоматично по първоначално изпитани, въведени и утвърдени рецептурни състави. Фирмата произвежда следните класове по якост на натиск за обикновен бетон установено съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021:


със следните класове по слягане:

            Всички произвеждани класове по якост на натиск за обикновен бетон могат да бъдат изпълнени с дребнозърнест материал до Dmax 11,2 мм.

        Фирмата произвежда и три вида Циментово-Пясъчни Разтвори (строителен разтвор)със следните спецификации: СТ-С20-F4; CT-C25-F4; CT-C30-F4;

            Произвежданите от нас класовете по водонепропускливост за бетони с плътна структура са: Cw0,4; Cw0,6; Cw0,8; Cw1,0 установено съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021

Забележка: Когато за бетона има изискване и за водонепропускливост, то класът му по якост на натиск трябва да бъде не по-нисък от С20/25, водоциментното отношение да не е по-голямо от 0,6 и количество на цимента да не е по-малко от 270 kg/m3. Когато даден състав на бетона е оценен по отношение на водонепропускливост, дълбочина на проникване на вода, то всеки друг състав, произведен със същите материали като оценения състав, но с по-голямо количество цимент и по-ниско водоциментно отношение, отговаря на същите класове на вече оценения състав.

            Компанията произвежда и бетонни смеси за дисперсно-армирани индустриални подове и настилки подложени на износване. При производството им се спазват минималните изисквания на „Гранични стойности за състав и свойства на бетон, подложен на износване” от БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021

Фини частици в бетон е количество на плътни материали в бетонна смес, с размер на зърната по-малък или равен на 0,125 mm

Произвеждани класове по въздействие на околната среда и

„Препоръчителни гранични стойности за състав и характеристиките на бетон” от БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Класовете по въздействие се подбират в зависимост от условията, валидни в мястото на използване на бетона. Тази класификация по въздействия не изключва разглеждането на специални условия, съществуващи в мястото на използване на бетона, или прилагане на защитни мерки като използване на корозионноустойчива стомана или друг корозионноустойчив метал и използване на защитни покрития на бетона или армировката.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Бетонът може да бъде обект на повече от едно въздействие, описани в таблица 1, а условията на околната среда, на които той е изложен, могат да бъдат изразени като комбинация от класове по въздействие. За конкретен конструктивен елемент различните повърхности на бетона може да са обект на различни въздействия на околната среда.

Разполагаме с възможност и опит за производство на самоуплътняващ се бетон (SCC) и безпясъчен бетон.

Фирмата предоставя възможност да се работи и по предписани рецепти на клиента.

Позвънете ни!