Продукти

ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

            Основни съставни компоненти използвани в производството на бетонни смеси и разтвори са суровини добивани от сертифицирани производители с въведени и действащи системи за производствен контрол на качеството:

цимент – CEM І 52.5 R, цимент CEM ІІІ A-S 42,5N SR сулфатоустоичив произвеждани от Девня Цимент АД, общата пригодност се установява съгласно EN 197-1;

фракция 4/11,2 и фракция 11,2/22,4 производство на кариера “Лиляк“ на “Пътинженерингстрой“АД, общата пригодност се установява съгласно EN 12620;

пясък за бетон производство на кариера “Садово“ и „Ветрино” на „Ескана” АД, общата пригодност се установява съгласно EN 12620;

пясък за бетон производство на кариера Силистра на „Поларис 8” ЕООД, общата пригодност се установява съгласно EN 12620;

химически добавки за бетонови смеси и разтвори производство на Mapei – Италия, Aydos – Турция, доставени на производственият обект от фирма “Тензор ВСР“ ЕООД

капилярни кристализатори за бетон производство на фирма Schomburg – Германия, внесени от фирма „Веста Инд“, общата пригодност се установява съгласно EN 934-2. Изборът на подходящ пластификатор за бетон се обуславя от атмосферните условия, спецификация на бетонната смес или специфични изисквания на клиента.

ПРОИЗВЕЖДАНИ ПРОДУКТИ

            Всички компоненти се дозират автоматично по първоначално изпитани, въведени и утвърдени рецептурни състави. Фирмата произвежда следните класове по якост на натиск за обикновен бетон установено съгласно БДС ЕN 206:2014:,със следните класове по слягане:

            Всички произвеждани класове по якост на натиск за обикновен бетон могат да бъдат изпълнени с дребнозърнест материал до Dmax 11,2 мм.

        Фирмата произвежда и три вида Циментово-Пясъчни Разтвори (строителен разтвор)със следните спецификации: СТ-С20-F4; CT-C25-F4; CT-C30-F4;

            Произвежданите от нас класовете по водонепропускливост за бетони с плътна структура са: Cw0,4; Cw0,6; Cw0,8; Cw1,0 установено съгласно БДС EN 206:2014/NA:2015.

Забележка: Когато за бетона има изискване и за водонепропускливост, то класът му по якост на натиск трябва да бъде не по-нисък от С20/25, водоциментното отношение да не е по-голямо от 0,6 и количество на цимента да не е по-малко от 270 kg/m3. Когато даден състав на бетона е оценен по отношение на водонепропускливост, дълбочина на проникване на вода, то всеки друг състав, произведен със същите материали като оценения състав, но с по-голямо количество цимент и по-ниско водоциментно отношение, отговаря на същите класове на вече оценения състав.

            Компанията произвежда и бетонни смеси за дисперсно-армирани индустриални подове и настилки подложени на износване. При производството им се спазват минималните изисквания на „Гранични стойности за състав и свойства на бетон, подложен на износване” от БДС EN 206:2014/NA:2015

Фини частици в бетон е количество на плътни материали в бетонна смес, с размер на зърната по-малък или равен на 0,125 mm

 

Произвеждани класове по въздействие на околната среда и

„Препоръчителни гранични стойности за състав и характеристиките на бетон” от БДС ЕN 206:2014

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Класовете по въздействие се подбират в зависимост от условията, валидни в мястото на използване на бетона. Тази класификация по въздействия не изключва разглеждането на специални условия, съществуващи в мястото на използване на бетона, или прилагане на защитни мерки като използване на корозионноустойчива стомана или друг корозионноустойчив метал и използване на защитни покрития на бетона или армировката.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Бетонът може да бъде обект на повече от едно въздействие, описани в таблица 1, а условията на околната среда, на които той е изложен, могат да бъдат изразени като комбинация от класове по въздействие. За конкретен конструктивен елемент различните повърхности на бетона може да са обект на различни въздействия на околната среда.

Разполагаме с възможност и опит за производство на самоуплътняващ се бетон (SCC) и безпясъчен бетон.

Фирмата предоставя възможност да се работи и по предписани рецепти на клиента.

 

Позвънете ни!