Околна среда

ОКОЛНА СРЕДА

         Производствената база на “КУЛ” ООД разполага с внедрена и работеща 24 часа в денонощието машина “ Geкo “, служеща за рециклиране на пресен бетон, с капацитет 15м3 на час. Машината изпълнява основна функция в процеса на генериране на масовият отпадък в производството на бетонови смеси. Масовият отпадък представлява остатъчни количества бетонови разтвори, който се изхвърлят при измиването на авто  бетоновозите и автобетон помпите, след изпълнението на всяка една доставка. Благодарение на тази машина, ние успяваме да генерираме на 100% този отпадък обратно в производството. Машината отделя едрия добавъчен материал от циментовия разтвор, като го промива и след това се  отвежда да изсъхне, след което същият добавъчен материал отново влиза в употреба като основна суровина в производството. Мръсната вода /алкална вода/ с преобладаващо количество финни частици отива във водосборна шахта. Съгласно действащите БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021, за производството на бетонови смеси и разтвори част от тази вода се използва обратно в производството.

Ръководството на дружеството си поставя следните цели за управление на отпадъците:

  • Намаляване или ограничаване на образуването на отпадъци, съобразно степента на тяхната опасност;
  • Екологосъобразно третиране на отпадъците;
  • Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците;
  • Предаване на отпадъците за последващо третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците;
  • Информационно осигуряване на работещите в дружеството лица по въпросите свързани с правилното управление на отпадъците;
  • Подобряване на системата за отчет и контрол на дейностите по отпадъците като предпоставка за реална оценка на състоянието и условие за вземане на адекватни управленчески решения.
Позвънете ни!