Химически добавки – декларации за екплоатационни показатели