Сертификати

СЕРТИФИКАТИ

       Фирмата ни разполага със въведена в експлоатация и действаща система за производствен контрол и Сертификат за съответствие на произвежданите строителни продукти, който е в съответствие с БДС EN 206 : 2014  и БДС EN 206:2014/NA 2015, лицензът за оценяване съответствието на строителните продукти е издаден от Орган за техническо съответствие /ОТС/ – София.